Het is nooit leuk ontslag aangezegd te krijgen. Ook wanneer een ontslag het natuurlijk gevolg is van hetvaststellingsovereenkomst beëindigen van een contract of omdat het aangenomen project klaar is, ontslag is niet geweldig te maken.

En dan wil je bijna ex-baas ook nog eens dat je een contract ondertekend waarin allerlei afspraken staan, afspraken voor beide partijen overigens, niet alleen voor de werknemer. De afspraken gelden voor beide partijen.

Een vaststellingsovereenkomst heet een dergelijk contract

De bedoeling van een vaststellingsovereenkomst is juist het regelen van een ontslag met wederzijds goedvinden, zoals dat heet. Ook al is het nog steeds vervelend, de werknemer, en ook de werkgever, wisten van tevoren dat het contract zou gaan aflopen, en niet verlengd zou worden. Daar zitten bepaalde consequenties aan vast, er kunnen zelfs gevolgen zijn voor de uitkering achteraf. Staat er bijvoorbeeld geen duidelijke opzegtermijn in de overeenkomst dan zal het UWV pas beginnen met betalen na een fictieve opzegtermijn. Die fictieve UWV termijn kan langer zijn dan de gewone opzegtermijn van een maand.

Wanneer er geen goede reden is voor het ontslag, is het mogelijk een ontslagvergoeding. Dit is een geldelijke uitkering van de werkgever, die bedoeld is om de periode tussen twee banen te dekken, of eventueel de tijd tussen ontslag en uitkering.
Er kan ook sprake zijn van het uitbetalen van bijvoorbeeld vakantiedagen die door het ontslag niet konden worden opgenomen.

Andere afspraken die er in kunnen staan

Naast een geldelijke uitkering ineens kunnen er ook afspraken in een vaststellingsovereenkomst gemaakt worden over het doorwerken met behoud van loon of salaris, maar zonder arbeidsverplichting.
Dat betekend dat de werknemer tijd heeft een andere positie te zoeken, en gedurende die tijd ook zeker is van een inkomen.

Er zullen ook afspraken gemaakt worden over zaken die eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Zoals het geheim houden van concurrentie-gevoelige informatie. Maar in veel gevallen staat er ook een beding in de vaststellingsovereenkomst over het geheim houden van de inhoud van de overeenkomst.

Een vaststellingsovereenkomst is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer, op individuele basis. Ook wanneer de werkgever voor elke ontslagen werknemer een dergelijke overeenkomst afsluit, kunnen ze onderling toch enorm verschillen. Het vergelijken van een dergelijke overeenkomst met anderen is dan niet toegestaan.

Moet je een vaststellingsovereenkomst altijd accepteren?

Net als ieder contract of overeenkomst is het een afspraak tussen twee partijen. Wanneer een van beide partijen het niet eens kan zijn met een van de afspraken, kan die verandert worden.

Het is dus nooit goed een overeenkomst, van welke aard dan ook, zomaar zonder meer te accepteren. Laat altijd een specialist op het gebied van arbeidsrecht naar een dergelijk contract kijken. Die kan adviezen geven en veranderingen voorstellen. Met die adviezen en voorstellen kun je weer terug naar de werkgever om de overeenkomst aan te passen. Teken pas als je er zeker van bent dat je niet de verliezende partij bent.

Het kan iedereen gebeuren, maar hoe kan het en wat kan u er eventueel tegen doen als u op staande voet ontslagen wordt tijdens uw ziekte? Dat is nu precies wat wij hier gaan bespreken.

Verplichtingen Werknemer

Als allereerste gaan we het hebben uw verplichtingen als werknemer, wat moet u zeker doen? Het Ontslagenbelangrijkste is natuurlijk op het moment dat u in ziekte valt, dat u dit ook aan uw baas doorgeeft, doet u dit niet, dan moet de baas u ook niet meer betalen. Speciale regels rond het melden van ziekte en dergelijke vindt u terug in uw contract of eventueel in het reglement. Indien het nodig is, zijn er wel gemakkelijk een aantal instanties te vinden, die u juridisch advies willen geven over deze zaken.

Wanneer Mag De Werkgever U Wel Ontslaan Bij Ziekte?

Als het niet om één welbepaalde ziekte gaat, maar om meerdere korte ziekteperiodes, dan kan de werkgever u wel gemakkelijker ontslaan. Hiervoor zijn natuurlijk enkele regels. Eventueel uw werksituatie verbeteren is een optie. Voor ontslag moet er ook gekeken worden naar de ziekteperiodes van alle andere werknemers. Misschien nog het belangrijkste punt is dat men gaat kijken in welke maten uw ziekte het bedrijf schaadt.

Uw werknemer kan u wel ontslaan bij een aantal specifieke voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld als u totaal niet wil meewerken. Of als u terug kan werken, maar dit niet doet. Ook als u al het vervangend werk weigert, kan een ontslag volgen. Maar een laatste reden kan ook zijn dat het bedrijf gaat reorganiseren, een stopzetting van de onderneming of eventuele stopzetting van bepaalde werken of posities.

Rechten Werknemer Bij Langdurig Ziek

Als werknemer heeft u natuurlijk bepaalde rechten bij langdurige ziekte, deze zullen wij nu even gaan doornemen, zodat u zeker op de hoogte ben van de rechten waar u over beschikt. Als u ziek bent voor een doorlopende periode van twee jaar dan kan de organisatie een aanvraag doen voor ontslag. Maar deze aanvraag moet dan zorgvuldig worden bekeken. Het belangrijkste waar op wordt gelet, is de tijd dat het nog zou duren eer u terug aan het werk kan. Als deze periode minder als een half jaar is, dan wordt de aanvraag voor ontslag hoogst waarschijnlijk verworpen. Het belangrijkste wat er geprobeerd wordt tijdens een langdurige periode van ziekte is natuurlijk om de werknemer toch weer terug aan de slag te krijgen op dezelfde plaats. Kan dit niet op dezelfde plaats, dan wordt er gekeken of er geen mogelijkheid is om deze werknemer een andere functie te geven binnen het bedrijf. U bent als werknemer natuurlijk niet verplicht om zomaar elk vervangend werk aan te nemen, maar het is uiteraard wel aan te raden dat u een aanbod niet zomaar verwerpt. Er zijn na deze stap ook niet veel opties meer over.

Voor meer informatie en aanvraag gratis eerste consult surft u naar de site van:
http://www.ontslagspecialist.nl/ontslag-en-ziekte.html